Общи условия за ползване

Условия за ползване

Клиентът има право да откаже получаването на заявената за покупка от него стока, когато тя му е доставена при едно от следните условия:
• доставената стока явно не съответства на заявената за покупка от Клиента и това може да се установи чрез обикновения й преглед.
• цената, която Клиентът следва да заплати, не съответства на дължимата цена.
• при несъответствие между заявената за покупка и доставената стока, което не е било възможно да бъде установено в момента на доставката.
Клиентът има право да заяви подмяна на артикул, фигуриращ в първоначалната му поръчка. В този случай е необходимо да заяви желанието си, писмено (по мейл) или устно (по телефон), в срок не по-дълъг от 7 работни дни на адрес гр. София ,жк.Младост 1 А бл.510 Интернет магазин.
Клиентът има право, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да върне получените артикули на адрес гр. София , жк.Младост 1 А бл.510 Интернет магазин. Връщането се допуска при следните условия:
• заявката за връщане на стоката е подадена писмено на посочения от “Петрекс МЦ” ООД електронен адрес за кореспонденция, в срок не по-дълъг от 7 работни дни, считано от датата на получаване на поръчката. Заявката трябва да съдържа лична банкова сметка на клиента, на която да бъде възстановена заплатената от клиента сума за стоката;
• стоката е в добър търговски вид, оригинална опаковка, с оригинални етикети, придружена от оригиналните документи, издадени от “Петрекс МЦ” ООД – фактура, гаранционна карта (ако е била издадена такава);
• клиентът съгласува с представител на “Петрекс МЦ” ООД адреса, на който “Петрекс МЦ” ООД желае да получи обратно стоката;
• клиентът заплаща всички разходи, свързани с транспортирането на стоката до посочения от представителя на “Петрекс МЦ” ООД адрес.
“Петрекс МЦ” ООД си запазва правото да не възстанови заплатената от клиента сума, в случай на нарушено едно или повече условия за връщане на стока.
III. Лични данни
• “Петрекс МЦ” ООД чрез “www.nailprobits.com” полага дължимата грижа за защита на личните данни на Клиента, станали известни при попълване на електронната форма за извършване на заявление за покупка. Това задължение отпада, ако Клиентът е предоставил неверни данни.
• При спазване на действащото законодателство и клаузите на настоящите Общи условия,” Петрекс МЦ” ООД може да използва личните данни на Клиента единствено и само за целите, предвидени в договора.
•  “Петрекс МЦ” ООД чрез „www. nailprobits.com” има право да използва информацията за предлагане на стоки и/или услуги на Клиента, за промоции, изпращане на поздравления, организиране на томболи, запитвания, за статистически и всякакви други законосъобразни цели, освен в случай на изрично несъгласие на същия, изпратено на следния e-mail адрес: info@ nailprobits.com
• Описаните по-горе цели, за които може да се използват данните, не са изчерпателно изброени и не пораждат задължения за “Петрекс МЦ” ООД чрез www. nailprobits.com”. Всякакви други цели, за които се използват данните, ще бъдат съобразени с българското законодателство, приложимите международни актове, Интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави.
IV. Разкриване на информацията
• “Петрекс МЦ” ООД чрез www. nailprobits.com” се задължава да не разкрива никакви лични данни за Клиента на трети лица – държавни органи, търговски дружества, физически лица и други, освен в случаите когато:
• е получил изричното писмено съгласие на Клиента;
• информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са оправомощени да изискват и събират такава информация;
• “Петрекс МЦ” ООД чрез “www. nailprobits.com” е длъжен да предостави информацията по силата на закона.
V. Отговорност
• “Петрекс МЦ” ООД чрез “www. nailprobits.com” не носи отговорност за неизпълнение на задълженията си по този договор при настъпване на обстоятелства, които “Петрекс МЦ”  ООД чрез “www. nailprobits.com” не е предвидил и не е бил длъжен да предвиди – вкл., но не само, случаи на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в глобалната мрежа на Интернет и в предоставянето на услугите извън контрола на “Петрекс МЦ” ООД чрез “www. nailprobits.com”.
VI. Арбитраж
Всички спорове между страните се решават в дух на разбирателство и добра воля. В случай, че съгласие не бъде постигнато, всички неразрешени спорове, породени от договора между страните или отнасящи се до него, включително спорове, породени или отнасящи се до неговото тълкуване, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и спорове за попълване на празноти в договора или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, ще бъдат разрешавани от компетентния съд по регистрация на “Петрекс МЦ”  ООД съобразно българското законодателство.
VII. Допълнителни условия:
1. “Петрекс МЦ” ООД не носи отговорност при повреда на стоката, вследствие форсмажорни обстоятелства.
Ако не приемате условията, моля, не използвайте сайта!